Thüa bác sï,cháu hiên giò mang thai ðc 5 tuân ,trong thòi gian qua cháu không biét mình có thai nên da sü dung 1 só thuôc. Kháng sinh, thuóc ho, thuóc ði ngoài, thuóc giåm ðau, môi loaj cháu uóng khoång hön 2 viên . Thuóc B1, C thì uóng hét cå lo nhö. Thüa bác sï liêu em bé có bi ånh huong không. Cháu rât lo láng a.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.